Založ si blog

Poručenská mafia bezohľadne háji záujem matky aj za cenu týrania maloletého dieťaťa

https://www.facebook.com/100006211651237/videos/2842709329279428/

https://vimeo.com/534789245

Video zachytáva pokus o štátny únos maloletého dieťaťa F. H. (10 r.) z jeho domova (kde z vlastnej vôle býva 4 r. súvisle s otcom) a jeho odovzdanie matke Ing. M. H., vykazujúcej príznaky duševných/osobnostných porúch (dôkazy vložené v súdnych spisoch) a zjavne usilujúcej o vymazanie otca zo života ich detí, keď najprv matka opakovane porušovala právoplatné rozhodnutie súdu o zverení detí do striedavej osobnej starostlivosti, neskôr uniesla dieťa A. H. (vtedy 6 r.) z predzáhradky pred domom otca a odmietla mu ho následne odovzdávať v súdom určených termínoch a svojimi podaniami na súdy/orgány sa snaží zbaviť otca rodičovských práv, súdom mu určiť styk s jeho deťmi v rozsahu 2 x 2h mesačne a účelovo otca kriminalizovať.

Konanie vedie Mgr. Eva Suchová (sudkyňa, Okresný súd Bratislava IV), ktorá v rozpore s Vyhláškou MS SR č. 207/2016 Z. z., takto postupuje napriek skutočnosti, že podľa záverov psychologických vyšetrení by sa u maloletého F. H. radikálna zmena prostredia a absencia otca mohla prejaviť poruchami až depresiou a sám maloletý F. H. sa sústavne a jednoznačne vyjadruje, že chce bývať u otca a nechce bývať u matky. Maloletý F. H. tieto vyjadrenia zopakoval pri 3 psychologických vyšetreniach, 2 znaleckých dokazovaniach, 3 pohovoroch s kolíznou opatrovníčkou a 1 pohovore so samotnou sudkyňou, ktorá z tohto pohovoru vopred odmietla vyhotoviť zvukový/obrazový záznam a v rozpore so sústavne vyjadrovanou vôľou maloletého F. H. sa pokusom o odňatie dieťaťa od otca rozhodla vykonať takmer 4 r. staré neodkladné opatrenie o zverení mal. F. H. matke, vydané v r. 2017 sudkyňou OS BA IV (JUDr. Nadežda Tomanicová) tiež vykazujúcou príznaky zaujatosti, ktorá sa krátko po ohlásení plánu očisty justície v r. 2020 vzdala výkonu funkcie sudcu. Prvý matkin návrh na vydanie neodkladného opatrenia na zverenie mal. F. H. do jej výlučnej starostlivosti OS BA IV zamietol (počas PN sudkyne Tomanicovej). Miesto toho, aby sa matka s odvolaním obrátila na KS BA, podala po návrate tej „správnej“ sudkyne Tomanicovej z PN opäť totožný návrh na OS BA IV a sudkyňa Tomanicová tomuto návrhu vyhovela aj napriek tomu, že necelý mesiac pred tým, ten istý súd obsahom aj dôkazmi totožný návrh matky zamietol!

Uvedené sa deje s bezvýhradnou podporou pracovníčky Úradu PSVaR Bratislava (Mgr. Vladimíra Labudová), vo výkone funkcie kolízneho opatrovníka, ktorý systematicky poškodzuje otca, o. i. tým, že jeho pracovníčky vedome uvádzajú v súdnych konaniach preukázateľne nepravdivé výroky namierené proti otcovi, toto konanie napadnuté sťažnosťami s doloženými dôkazmi odmieta napraviť a naďalej v ňom pokračuje. Napriek predloženým dôkazom o lžiach a zaujatosti kolízneho opatrovníka ho sudkyňa Suchová odmieta v konaní vylúčiť a nahradiť, čo tiež svedčí aj o zaujatosti samotnej sudkyne.

Sudkyňa Suchová koná, okrem iného, aj v rozpore so zákonom 160/2015 Z. z. (Civilný sporový poriadok), keď vedome porušuje práva otca, okrem iného tým, že vedie pojednávanie v jeho neprítomnosti bez toho, aby mu riadne a v zákonnej lehote doručila predvolanie, načo bola upozornená, a aj napriek tomu do zápisnice z nezákonne vedeného pojednávania vedome uviedla nepravdivé výroky, že bola splnená zákonná lehota a že PZ otca svoju neúčasť ospravedlnila.

Uvedené sa deje aj s bezvýhradným súhlasom zástupcu Okresnej prokuratúry Bratislava IV (Mgr. Miloš Textoris), ktorá má v konaní dohliadať nad jeho zákonnosťou.

Vyššie menované osoby sa v konaní odvolávajú na závery „znaleckého“ posudku, ktorý vypracoval  evanjelický kňaz rekvalifikovaný na súdneho znalca (Mgr. Martin Balko), ktorého v poručenskom konaní ustanovila sudkyňa Tomanicová. Mgr. Balko porušil zákon č. 382/2004 Z.z. a jeho vykonávaciu vyhlášku MS SR č. 228/2018 Z.z., keď vypracoval „znalecký“ posudok v odvetví, v ktorom nebol ako znalec zapísaný a v jeho záveroch sa nevyjadroval výlučne k odborným otázkam, ale aj k otázkam právnym, čo bol zo zákona povinný odmietnuť, čím sa dopustil spáchania správneho deliktu. Okrem uvedených porušení zákona sme neodbornosť, nepreskúmateľnosť a nedôveryhodnosť „znaleckého“ posudku Mgr. Balka preukázali sudkyni Tomanicovej aj kontraposudkom Ústavu pre znaleckú činnosť v Psychológii a Psychiatrii. Napriek uvedenému sudkyňa Tomanicová naše dôkazy ignorovala/zamlčala a Mgr. Balkovi dokonca priznala 25% príplatok za „náročný znalecký úkon“.

Protiprávne konanie poručenskej mafie kryjú aj ústredné orgány štátnej správy, ktoré majú vykonávať dohľad nad dodržiavaním zákonnosti pri výkone funkcií menovaných osôb.

Na MS SR sme podali oznámenie o spáchaní iného správneho deliktu a tiež údaje zakladajúce podozrenia z neoprávneného obohacovania/korupcie, ktoré naznačujú, že súdny znalec Mgr. Martin Balko po dobu najmenej 4 mesiacov pravdepodobne vykazoval nepravdivý počet odpracovaných hodín (v priemere cca 21 h denne vrátane víkendov a sviatkov) na základe čoho by mal zinkasovať od účastníkov súdnych konaní viac ako 8 tis. eur mesačne + DPH. Uvedené skutočnosti sa dajú ľahko preveriť a vyzvali sme MS SR aby tak učinilo a získalo potrebné údaje zo znaleckého denníka a predmetných vyúčtovaní znalečného. Po roku a pol bezvýsledného čakania sme listom adresovaným do rúk ministerky spravodlivosti SR túto informovali o nečinnosti MS SR a podozrení z korupcie/klientelizmu/neoprávneného obohacovania. V reakcii na to sme z MS SR dostali len „oznámenie o vybavovaní podnetu na znalca“ (vybavuje Luboš Lukoviny PhD., podpísaný Mgr. Ján Juran), v ktorom nám ministerstvo dáva na vedomie, že „naďalej preskúmava rovnopis znaleckého posudku a jeho súlad so všeobecne záväznými právnymi normami“ (po roku a pol od podania podnetu!) a dodnes (po 2 rokoch) podnet stále nie je vybavený, hoci voči iným znalcom za obdobné pochybenia MS SR dôsledky vyvodilo.

Na MPSVaR SR sme podali sťažnosti s dôkazmi o systematickom a úmyselnom poškodzovaní otca kolíznym opatrovníkom (jeho pracovníčkami) v súdnych konaniach. Sekcia kontroly MPSVaR SR sa predmetom sťažnosti a žiadosťou o vykonanie kontroly odmietla zaoberať a vec postúpila na Ústredie PSVaR (vybavuje: Mgr. Pavlína Janičková, podpísaný Mgr. Lukáš Tomašových). Rovnako Ústredie PSVaR sa predmetom sťažnosti odmietlo zaoberať, hoci pravosť predložených dôkazov a nepravdivosť výrokov KO nepopiera. K správnosti napadnutého konania sa však nevyjadruje a v odpovedi uvádza len svoje dohady a konštrukcie, ktoré s predmetom sťažnosti nesúvisia (vybavuje JUDR. Marta Sebechlebská, podpísaná Mgr. Mária Marcinová). O uvedených skutočnostiach a nečinnosti Sekcie kontroly MPSVaR SR a Ústredia PSVaR sme po výmene vlády informovali nové vedenie MPSVaR SR v liste adresovanom do rúk ministra PSVaR. V reakcii na to sme opäť dostali len listy od tých istých osôb zo Sekcie kontroly MPSVaR a z Ústredia PSVaR, na nečinnosť a krytie nezákonnosti ktorých sme sa v prvom kole sťažovali a to s rovnakým výsledkom ako v prvom kole.

Popísané skutočnosti dokazujú systémovú zaujatosť a zakladajú podozrenie z pôsobenia organizovanej skupiny, príp. korupcie v justícii a štátnej správe. Keď sa niektorí vymazaní rodičia začali sťažovať Súdnej rade na nevymožiteľnosť rozhodnutí, tak poručenskej mafii posadnutej matriarchálnymi dogmami zrejme prišlo vhod predviesť pár výkonov rozhodnutí, no výlučne v ojedinelých prípadoch, kedy povinný rodič nemá to „správne“ (rozumej ženské) pohlavie, či vybavenú ochranu pred svojvôľou sudkýň (ďalší čerstvý prípad: https://www.facebook.com/watch/?v=527318104905381 ). V prípadoch, kedy úradné rozhodnutia neplnia matky (tých je drvivá väčšina), sa tieto odňatím dieťaťa nevykonávajú, a už vôbec nie proti jeho vôli.

Za ich odhodlanie bezohľadne hájiť záujem matky, aj za cenu týrania maloletého dieťaťa, posielame poručenskej mafii hudobný pozdrav: https://www.facebook.com/100006211651237/videos/2832876756929352/

Matka napísala na súd, že na tomto videu maloletý vyzerá „unavene, takpovediac „bez života“ a preto má o neho aj z tohto dôvodu oprávnený strach“, čím odôvodňuje svoj návrh, aby súd zakázal otcovi s maloletým vycestovať a prikázal mu odovzdať jeho pas. Podobný návrh dala matka na súd pred cca 2 rokmi. Zjavne jej dlhodobo vadí, že maloletý chodí s otcom a kamarátmi na výlety/dovolenky a chce mu aj v tom zabrániť.

Prosím, ak uznáte za vhodné, zdieľajte/šírte aj tu: https://www.facebook.com/le.haaro/posts/2829618437255184

Otec na úteku – recenzia knihy

05.03.2023

Na Slovensku je od vlani dostupná kniha Tomáša Jadlovského nazvaná Otec na úteku. Pražské vydavateľstvo Klika prejavilo značnú odvahu vypustiť do sveta rozprávanie muža hľadaného Interpolom, a to za tak hororových okolností, že sa čitateľ dlho zdráha knihe uveriť. Pre slovenských čitateľov je zaujímavé, že autor bol českým diplomatom, pracoval na Slovensku a k [...]

Spupná poručenská mafia posadnutá matriarchálnymi dogmami je odhodlaná týrať maloletého chlapca s cieľom naplniť zámery toxickej matky vykazujúcej príznaky duševných/osobnostných porúch a odmietajúcej plniť súdne rozhodnutia.

13.01.2023

Sudkyne senátu Krajského súdu v Bratislave v zložení JUDr. Nadežda Wallnerová, JUDr. Michaela Králová, JUDr. Ivana Jahnová, v rozpore s dôkazmi a vôľou maloletého chlapca sa nezdráhajú bezohľadným a hrubým spôsobom porušovať jeho práva, keď po 6 rokoch, čo nepretržite a z vlastnej vôle býva s otcom, hodlajú chlapca zverením do [...]

Karel Schwarzenberg

V Prahe sa koná pohreb kniežaťa Schwarzenberga. Zúčastňuje sa ho aj Čaputová

09.12.2023 10:13

Množstvo zahraničných hostí sa zúčastňuje na pohrebe bývalého českého ministra zahraničných vecí, poslanca a senátora Karla Schwarzenberga.

Viktor Orbán

Maďarom vyplatí EÚ takmer miliardu eur. Ďalšie peniaze dostanú, až sa polepšia

09.12.2023 09:20

Ministri financií členských štátov Európskej únie schválili poskytnutie finančných prostriedkov Maďarsku vo výške 920 miliónov eur.

Taliansko, nemocnica, požiar

Rozsiahly požiar nemocnice neďaleko Ríma má štyri obete

09.12.2023 09:05

Štyria ľudia zahynuli v dôsledku požiaru, ktorý v piatok neskoro večer vypukol v nemocnici v talianskom meste Tivoli neďaleko metropoly Rím.

Anna Gin kolaciky1

List z Charkova: Hovoriť s deťmi o vojne?

09.12.2023 09:00

Nečakane som sa pohádala s kamarátkou kvôli otázke, ktorú som položila jej šesťročnému synovi: "Nikita, čo to tam máš? Tank?"

Štatistiky blogu

Počet článkov: 3
Celková čítanosť: 9825x
Priemerná čítanosť článkov: 3275x

Autor blogu

Kategórie